“สพอ.ท่าชนะ เดินหน้าจัดประชุมเครือข่ายฯ เพื่อขับเคลื่อนงาน OTOP “

เข้าชม 4 ครั้ง

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.

นายโกศล ชูลำภู พัฒนาการอำเภอท่าชนะ พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการอำเภอท่าชนะ จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ และผู้ประกอบการ OTOP ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีคณะกรรมการเครือข่าย OTOP และ ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอท่าชนะ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

ในการนี้ นายโกศล ชูลำภู พัฒนาการอำเภอท่าชนะ ได้ชี้แจงฐานข้อมูลผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP รวมถึงสถานการณ์การดำเนินงาน OTOP ของอำเภอท่าชนะ ในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ และร่วมกันหาแนวทางพัฒนา รวมถึงได้มีการนำเสนอแผนการขับเคลื่อนงาน OTOP ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวคิด ปัญหา/อุปสรรค และความต้องการในการพัฒนาส่งเสริม OTOP ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ รวมถึงช่องทางการตลาดในการจำหน่ายสินค้า นอกจากนี้ ได้มีการทบทวนคณะกรรมการเครือข่าย OTOP อำเภอท่าชนะ และมีแนวทางในการพัฒนาความสามารถของเครือข่าย/ภาคีต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนงาน OTOP ในพื้นที่ให้บรรลุเป้าหมาย

อำเภอท่าชนะ มีแนวทางในการพัฒนา และขับเคลื่อนงานหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้ครอบคลุมทุกด้าน ตั้งแต่กระบวนการคิดค้นและพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่ การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอท่าชนะ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง รวมถึงการจัดตั้งศูนย์รวมสินค้า/สถานที่จำหน่ายสินค้า OTOP ในพื้นที่ตำบล และอำเภอ เพื่อเป็นการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ให้มีศักยภาพ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ

#ThaChaNaABetterPlace
#MissionForHome

ข่าวฉบับที่ 40/2566
ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าชนะ

(Visited 4 times, 1 visits today)