“สพอ.ท่าชนะ จัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านท่ากระจาย”

เข้าชม 3 ครั้ง

วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.

นายโกศล ชูลำภู พัฒนาการอำเภอท่าชนะ พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอท่าชนะ ได้จัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านท่ากระจาย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านท่ากระจาย หมู่ที่ 1 ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายธีรเดช ชัยยศ ปลัดอำเภอรับผิดชอบตำบลท่าชนะ นายสุเมธี ขาวจีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ และทีมบริหาร อบต.ท่าชนะ นายอรุณ จุนเด็น ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าชนะ พร้อมด้วย สมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านท่ากระจายได้เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

นายโกศล ชูลำภู พัฒนาการอำเภอท่าชนะ ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ ในการประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลกลุ่ม ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของกลุ่มทอผ้าบ้านท่ากระจาย ให้มีการดำเนินการที่ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด โดยปัจจุบันกลุ่มทอผ้าบ้านท่ากระจาย ได้ประสบปัญหาขาดอัตรากำลังในการทอผ้า ไม่สามารถผลิตผ้าได้ตามคำสั่งซื้อ ไม่มีการทำบัญชีการเงินของกลุ่ม ทำให้กลุ่มทอผ้าบ้านท่ากระจายดำเนินการอย่างไม่เป็นระบบที่ชัดเจน

ในการนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันเสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาการบริหารงานของกลุ่มทอผ้าบ้านท่ากระจาย เพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนกลุ่มทอผ้าท่ากระจาย ให้มีการดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้น เพื่อการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมการทอผ้า สืบทอดให้กับคนรุ่นใหม่ ให้คงอยู่คู่กับชาวท่าชนะสืบไป

ข่าวฉบับที่ 39/2566
#ThaChaNaABetterPlace
#MissionForHome
ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าชนะ

(Visited 3 times, 1 visits today)