ศจพ.อ.ท่าชนะ มุ่งหน้าขับเคลื่อนงานขจัดความยากจน

เข้าชม 3 ครั้ง

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายวิโรจน์ เดชเกลี้ยง นายอำเภอท่าชนะ มอบหมายให้ นายวัยวัธน์ ศรีเพชรพูล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมด้วย นายโกศล ชูลำภู พัฒนาการอำเภอท่าชนะ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อำนวยความสะดวกในการทำบัตรประชาชนของครัวเรือนเปราะบาง ณ ที่ว่าการอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จากการลงพื้นที่ของศจพ.อ.ท่าชนะ และการสำรวจของทีมพี่เลี้ยง พบว่าครัวเรือนมีบัตรประชาชนที่หมดอายุแล้วเป็นเวลา 9 ปี เนื่องจากเป็นผู้พิการ จึงไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบัตรใหม่ ทั้งนี้ ทางศจพ.อ.ท่าชนะ จึงอำนวยความสะดวกในการทำบัตรประชาชนแก่ครัวเรือน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในมิติที่ 5 ด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐตามข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP)

#แก้จนคนท่าชนะ
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าชนะ
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 3 times, 1 visits today)