ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรม สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ณ ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

🎉🎉 ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ [...]