ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่โครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี(นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้อย่างมั่นคง ภายใต้วิถีชีวิตใหม่อย่างยั่งยืน (New Normal)

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นายพัฒนา โพธิ์บอน พั [...]

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเยี่ยมชมแปลง ครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายมนต์สิทธิ์ ไพ [...]