ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัคร ผู้เข้าร่วม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล”

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 1.เป็นผู้สนใจพัฒนาพื้นที่ตา [...]

ลงพื้นที่โครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี(นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้อย่างมั่นคง ภายใต้วิถีชีวิตใหม่อย่างยั่งยืน (New Normal)

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นายพัฒนา โพธิ์บอน พั [...]