โครงสร้างบุคคลากร

นายพัฒนา โพธิ์บอน

พัฒนาการอำเภอท่าบ่อ

นายเกียรติคุณ สกุลคู

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายศตวรรษ นันทะโคตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายเจตพัฒน์ กันยะบุตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางนัฏยงค์ ธรา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางลดาวรรณ ล่ามแขก

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

นายศุภชัย พรมวงศา

พนักงานกองทุนหมู่บ้านเเละชุมชนเมืองอำเภอท่าบ่อ

(Visited 672 times, 1 visits today)