ประกาศอำเภอท่าบ่อ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอื่น

วันที่ 9 ธันวาคม 2564
เวลา 13.30 น. นายนวน โทบุตร นายอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วย นายพัฒนา โพธิ์บอน พัฒนาการอำเภอ
ท่าบ่อ นำคณะผู้บริหารข้าราชการ 6 หน่วยงาน ประกาศเจตนารมณ์ และแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต
กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ค้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand”
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอท่าบ่อ ชั้น 2 อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

(Visited 8 times, 1 visits today)