ประวัติความเป็นมาของอำเภอทับคล้อ

          เมื่อปี พ.ศ. 2470 เดิมขึ้นกับตำบลท้ายทุ่ง อำเภอบางมูลนาก และเมื่ออำเภอตะพานหิน ยกฐานะเป็นอำเภอ จึงขึ้นกับอำเภอตะพานหิน เป็นตำบลทับคล้อ ต่อมาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2526 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอทับคล้อ ขึ้นมาโดยใช้อาคารพาณิชย์บริเวณตลาดเภาอ่อน เป็นที่ตั้งกิ่งอำเภอชั่วคราว

          ต่อมา พันเอกหญิง ดร.สมสมัย สิทธิเกษร ได้บริจาคที่ดินให้สร้างที่ว่าการอำเภอในปัจจุบัน และได้ย้ายที่ทำการเป็นการถาวร พร้อมกับยกฐานะเป็นอำเภอโดยสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2530 เป็นหนึ่งใน 12 อำเภอของจังหวัดพิจิตร อยู่ห่างจากจังหวัดพิจิตร ประมาณ 50 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 330 กิโลเมตร ปัจจุบันที่ว่าการอำเภอทับคล้อ ตั้งอยู่ริมคลองวังเดือนห้า หมู่ที่ 2 ตำบลทับคล้อ มีถนนสายตะพานหิน-เพชรบูรณ์ ผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอ มีพื้นที่รวมกันทั้งอำเภอ 378.287 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 236,429.375 ไร่ ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 16 กับ 09 และเส้นแวงที่ 101 กับ 100 องศา 370 ลิปดาตะวันออกมีรูปคล้ายหัวมังกร ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดพิจิตร

ลักษณะภูมิประเทศ

        สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มลาดเอียงจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกบริเวณทิศใต้และตะวันตกเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีลำคลองขนาดเล็กไหลผ่าน บริเวณทิศเหนือและทิศตะวันออกมีป่าไม้เบญจพรรณและป่าโปร่ง บริเวณพื้นที่เป็นภูเขาสูงติดกัน บางแห่งเป็นภูเขาโดด เช่น เขาปอ เขานกยูง เขาเจ็ดลูก แต่ในปัจจุบันป่าไม้ลดน้อยลงไปมากเนื่องจากการเนื่องจากการขยายตัวของชุมชน

          ด้วยเหตุที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม จึงเหมาะกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ ประชาชนได้รวมกลุ่มกันพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพในเชิงธุรกิจ มีการพัฒนาตนเองตามแนวพระราชดำริ จนทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น อำเภอทับคล้อไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน

สภาพทั่วไป

          เนื้อที่โดยรวมประมาณ 235,964 ไร่ หรือประมาณ 378,287 ตารางกิโ,เมตร

          ทิศเหนือ   ติดต่อกับ   อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร และอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

          ทิศใต้   ติดต่อกับ   อำเภอดงเจริญ และอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

          ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอวังโป่ง และอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

          ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

 

 

แบ่งการปกครองออกเป็น 4 ตำบล 
ตำบลทับคล้อ มี 11 หมู่บ้าน
ตำบลเขาทราย มี 14 หมู่บ้าน
ตำบลเขาเจ็ดลูก มี 12 หมู่บ้าน
ตำบลท้ายทุ่ง มี 19 หมู่บ้าน

           กรมการพัฒนาชุมชนได้มุ่งขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ ทำให้มีความง่าย ท้าทาย และเป็นไปได้ในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย นโยบายของรัฐบาล สถานการณ์สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เพื่อให้บุคลากรทุกคน ใช้เป็นกรอบทิศทางการปฏิบัติงาน โดยสามารถกำหนดรูปแบบ นำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม และกรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดให้ปี ๒๕๖๐ ขับเคลื่อนวาระกรมการพัฒนาชุมชน (Agenda) เพื่อมุ่งมั่นว่ากรมการพัฒนาชุมชน พร้อมขับเคลื่อน สัมมาชีพชุมชนเข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อก้าวไปสู่ “เศรษฐกิจครัวเรือนมีความมั่นคง ประชาชนใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน อย่างมีความสุข”

วิสัยทัศน์

        "ชุมชนเข้มแข็งและเศรษฐกิจฐานรากมีความมั่นคง ภายในปี 2564"

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับคล้อ 

       มีผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งพัฒนาอำเภอ จำนวน 10 คน ได้แก่

 1. นายจักรธร          อุบลบัณฑิต          ดำรงตำแหน่ง           มกราคม 2538 - ตุลาคม 2539
 2. นายเทพฤทธิ์      เจริญศรี                ดำรงตำแหน่ง           ตุลาคม 2539 - มิถุนายน 2541
 3. นายพินิจ             งามรุ่งโรจน์          ดำรงตำแหน่ง           มิถุนายน 2541 - เมษายน 2542
 4. นางกาญจนา       อุบลบัณฑิต         ดำรงตำแหน่ง           เมษายน 2542 - 16 มีนาคม 2543
 5. นางสาวบัวทอง    วิลาเลิศ               ดำรงตำแหน่ง          17 มีนาคม 2543 - 9 พฤศจิกายน 2551
 6. นางสุวนันท์          ช่วงฉ่ำ                 ดำรงตำแหน่ง          10 พฤศจิกายน 2551 - 9 มิถุนายน 2552
 7. นางสาวยุพิน        แสงเหมือนขวัญ  ดำรงตำแหน่ง          10 มิถุนายน 2552 - 2 มีนาคม 2553
 8. นางสาวบัวทอง    วิลาเลิศ                ดำรงตำแหน่ง          3 มีนาคม 2553 - 30 มิถุนายน 2556
 9. นางธัญทิพย์         มณีศรีโรจน์          ดำรงตำแหน่ง          1 กรกฎาคม 2556 - 2 พฤษภาคม 2557
 10. นางสาวกาญจนา  แก้วเกษ               ดำรงตำแหน่ง          6 พฤษภาคม 2557 - 1 กันยายน 2560
 11. นางลัดดา  สุมาวงศ์                           ดำรงตำแหน่ง          12 ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560
 12. นายสมจิตร มะลิลา                            ดำรงตำแหน่ง          25 พฤษภาคม 2562 - กรกฎาคม 2562
 13. นางสาวตีรนรรถ  อ่อนตา                    ดำรงตำแหน่ง          2 ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน
(Visited 3,359 times, 1 visits today)