ขับเคลื่อนฯด้วยสมุนไพร “พริกแกงไทย ต้านCovid-19

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.00 น.  นางสาวอภิรดา วรศิริ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอทับคล้อ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมที่ 3 : การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง และชุมชนอย่างมีทิศทางที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศักยภาพและบริบทของชุมชน ในการนี้ทางหมู่บ้านได้ฝึกปฏิบัติ”ทำพริกแกง” เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้
กิจกรรมในวันนี้ได้รับเกียรติจาก นางประคอง พุททรัพย์ เป็นวิทยากรในการฝึกปฏิบัติทำพริกแกง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ฯ
ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเขาโล้น หมู่ที่6 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
(Visited 9 times, 1 visits today)