ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการเคือข่ายองค์ความรู้ (KBO)

วันที่ 14-15 มกราคม 2564
นางสาวอภิรดา วรศิริ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอทับคล้อ มอบหมายให้นางสาวธนัชญกร คำวังพฤกษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO)เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO เพื่อเป็นการยกระดับ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน มีมูลค่าเพิ่ม และสร้างสรรค์นวัตกรรม ตลอดจนได้รับโอกาสเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ นำเสนออกสู่ตลาด ซึ่งเป็นการเปิดช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรด์ โอเทล แอนด์ รีสอร์ท
(Visited 6 times, 1 visits today)