สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับคล้อ

จังหวัดพิจิตร

นางสาวอภิรดา วรศิริ

พัฒนาการอำเภอทับคล้อสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ "เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕"