โครงสร้างบุคลากร

นายบุญจันทร์ ราวีศรี

พัฒนาการอำเภอตาพระยา

นายกิติพงษ์ ไชยปิง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายก่อเกียรติ ตักกศิลาพันธุ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 247 times, 1 visits today)