โครงสร้างบุคคลากร

พัฒนาการอำเภอตะพานหิน

นายธวัช พะโยม

พัฒนาการอำเภอตะพานหิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายเสกสรรค์ เปี่ยมศรีเพชร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางอารีย์นุช กล่ำเชาว์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.อุดมลักษณ์ สุวรรณเปิ้น

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

น.ส.นาวินี สังฆมาตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

น.ส.วิพัตรา ไชยวงศ์

เจ้าหน้าที่ เครือข่าย กทบ. อ.ตะพานหิน

น.ส.สุภาภรณ์ ศรีโสภา

อาสาพัฒนา (อสพ.รุ่นที่ 71)

(Visited 606 times, 2 visits today)