นายธวัช พะโยม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอตะพานหิน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตร