โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่2 การจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บ้านจันทร์เพ็ญหมู่2 ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร วันที่18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564