โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวชบาไพร บุญจบ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอ

นายชิราพงษ์ กลิ่นพยอม

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบึงทวายและตำบลจันทร์เพ็ญ

นางเพ็ญศรี คำเกาะ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอตำบลเต่างอยและตำบลนาตาล

(Visited 426 times, 1 visits today)