โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวชบาไพร บุญจบ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอ

นายชิราพงษ์ กลิ่นพยอม

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบึงทวายและตำบลจันทร์เพ็ญ

นางเพ็ญศรี คำเกาะ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอตำบลเต่างอยและตำบลนาตาล

นาย เจนณรงค์ ศิริฟอง

นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
รับผิดชอบตำบลนาตาล

นางสาวจุฑาทิพย์ ทิพย์สุข

นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
รับผิดชอตำบลเต่างอย

นางสาวพรสุดา ดากาวงค์

นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
รับผิดชอบตำบลบึงทวาย

นางสาวมัลลิกา สุระชัย

นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
รับผิดชอบตำบลจันทร์เพ็ญ

นางสาวปัทมาภรณ์ ไชยา

นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
รับผิดชอบตำบลจันทร์เพ็ญ

นายธนาพล พลสมบัติ

นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
รับผิดชอตำบลบึงหวาย

นางสาวอาทิตยาพร ไชยชมภู

นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
รับผิดชอบตำบลเต่างอย

(Visited 180 times, 1 visits today)