โครงสร้างบุคคลากร

นางนันทัชพร นามพิกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอ

นางเพ็ญศรี คำเกาะ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอตำบลเต่างอยและตำบลนาตาล

นายภูเมธ โพธิ์สีดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบึงทวายและตำบลจันทร์เพ็ญ

(Visited 497 times, 1 visits today)