พช.เต่างอย : ร่วมโครงการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม ผ่านระงบ Zoom Cloud Meeting

พช.เต่างอย  : ร่วมโครงการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม ประจำปี 2566
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเต่างอย โดยนายภูเมธ โพธิ์สีดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอเต่างอย ได้เข้าร่วมโครงการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม ผ่านระงบ Zoom Cloud Meeting
โดยมี นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการ
โดยจังหวัดสกลนครได้กำหนดให้กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมอบรมตามโครงการ ฯ ณ ศูนย์ฝึกอบรมการพัฒนาชนบทบ้านฝั่งแดง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร และ ได้พิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้นำชุมชนที่มีทักษะด้านเทคโนโลยี สื่อประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ทั้งหมด 43 คน เข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มทักษะขีดความสามารถของนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม เพื่อขจัดความยากจนโดยใช้พลังชุมชน ให้เกิดการบูรณาการเครือข่ายนักสื่อสารสังคมในการสร้างภาพลักษณ์และสร้างค่านิยม สร้างพลังสังคม ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย “ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารสังคม อบรมการทำ Infographic ,การทำ Clip Video และการถ่ายภาพ ฯลฯ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดดำเนินการในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2566
ทั้งนี้อำเภอเต่างอยมีผู้นำกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมฝึกอบรมครั้งนี้ จำนวน 1 คน ได้แก่ นายธนะศักดิ์ ดาบสีพาย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ตำบลบึงทวาย

(Visited 12 times, 1 visits today)