พช.เต่างอย ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม 2565

วันนี้ (2 ธันวาคม 2565) เวลา 08.30 น.
สพอ.เต่างอย โดยนางสาวชบาไพร บุญจบ พัฒนาการอำเภอเต่างอย ร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเต่างอย ครั้งที่ 12/2565 การประชุมวันนี้มีนายสุขสันติ วิเวก นายอำเภอเต่างอย เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงนโยบาย ข้อราชการและข้อสั่งการต่างๆ ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รับไปดำเนินงานให้บังเกิดผลและรับฟังปัญหาอุปสรรค การปฏิบัติงานในพื้นที่ ณ หอประชุมพญาเต่างอย ที่ว่าการอำเภอ
ทั้งนี้ นางสาวชบาไพร บุญจบ พัฒนาการอำเภอ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ที่ประชุมทราบ การขับเคลื่อนกิจกรรม  การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปี 2566 รอบ 2 ต่อเนื่อง โดยให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัว ครัวเรือนอย่างน้อย 10 ชนิด และการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และ กชช 2 ค ประจำปี 2565
และในโอกาสที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่างใหม่ ณ จังหวัดอุบบลราชธานี ได้กล่าวขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนที่ไห้การสนับสนุนกิจกรรมภารกิจโครงการของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ช่วงเวลาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการที่อำเภอเต่างอย โดยจะเดินทางไปปฏิบัติราชการที่ จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 6 ธันวาคม 2565
********
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
Change for Good
#พระธาตุเต่างอยคู่บ้าน พญาเต่างอยคู่เมือง ลือเลื่องศรัทธาไกล ต้นยางใหญ่หลายร้อยปี โบราณคดีบึงสา ใบเสมานาตาล แหล่งเชี่ยวชาญด้านไม้กวาด อุทยานแห่งชาติภูผายล ถิ่นรวมพลเสรีไทย ไหลเรือไฟลำน้ำพุง
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
****อำเภอเต่างอย****
****ทีมงานประชาสัมพันธ์ สพอ.เต่างอย

(Visited 7 times, 1 visits today)