พช.เต่างอย : ขับเคลื่อนกิจกรรมพลังเครือข่ายพัฒนาชุมชน Re X-ray หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

พช.เต่างอย : ขับเคลื่อนกิจกรรมพลังเครือข่ายพัฒนาชุมชน Re X-ray หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
22 พ.ย. 65 สำนักงาพัฒนาชุมชนอำเภอเต่างอย โดยนางเพ็ญศรี คำเกาะ จพง.พัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายภูเมธ โพธิ์สีดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาด ปี 2565 โดยกลไกกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ บ้านบึงทวาย หมู่ 1 ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

โดยบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาชุมชนที่เกี่ยวข้องดำเนินการเฝ้าระวังและสำรวจ (Re X-ray) หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้มีหมู่บ้านกองทุนแม่ฯอยู่ในพื้นที่แพร่ระบาดปี 2565  โดยใช้กลไกการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในการตรวจสอบ (Re X-ray) โดยค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในหมู่บ้านทุกครัวเรือน

ทั้งนี้ มีเครือข่ายพัฒนาชุมชนที่ร่วมดำเนินการในวันนี้ประกอบไปด้วย ปลัดอำเภอ,ปลัด อบต.บึงทวาย,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน, สตรี, อสม. และผู้นำชุมชนในหมู่บ้าน ร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนในวันนี้

(Visited 6 times, 1 visits today)