พช.เต่างอย ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2565

วันนี้ (4 ตุลาคม 2565) เวลา 08.30 น.
สพอ.เต่างอย โดยนางสาวชบาไพร บุญจบ พัฒนาการอำเภอเต่างอย ร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเต่างอย ครั้งที่ 9/2565 การประชุมวันนี้มีนายสุขสันติ วิเวก นายอำเภอเต่างอย เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงนโยบาย ข้อราชการและข้อสั่งการต่างๆ ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รับไปดำเนินงานให้บังเกิดผลและรับฟังปัญหาอุปสรรค การปฏิบัติงานในพื้นที่ ณ หอประชุมพญาเต่างอย ที่ว่าการอำเภอ
โดยการประชุมในวันนี้มีการแนะนำตัวข้าราชการได้ย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเต่างอย จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายภูเมธ โพธิ์สีดี ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ซึ่งย้ายมากจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยจังหวัดมีคำสั่งให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป
********
Change for Good
#พระธาตุเต่างอยคู่บ้าน พญาเต่างอยคู่เมือง ลือเลื่องศรัทธาไกล ต้นยางใหญ่หลายร้อยปี โบราณคดีบึงสา ใบเสมานาตาล แหล่งเชี่ยวชาญด้านไม้กวาด อุทยานแห่งชาติภูผายล ถิ่นรวมพลเสรีไทย ไหลเรือไฟลำน้ำพุง
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
****อำเภอเต่างอย****

****ทีมงานประชาสัมพันธ์ สพอ.เต่างอย รายงาน****

(Visited 25 times, 1 visits today)