อำเภอเต่างอย ประชุม อกส.อ. ครั้งที่ 6/2565

วันที่ 23 กันยายน 2565
เวลา 09.00 น.

***นายสุขสันติ สิเวก นายอำเภอเต่างอย ประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอเต่างอย เป็นประธานการประชุม อกส.อ. ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย

***โดยนางสาวชบาไพร บุญจบ พัฒนาการอำเต่างอย และนางเพ็ญศรี คำเกาะ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชขำนาญงาน ฝ่ายเลขานุการ ฯ และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม

***ประเด็นสำคัญในระเบียบวาระประชุมดังนี้
1. ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการยกเลิกสัญญาค้ำประกันเงินกู้รายบุคคลและการปลดหนี้รายบุคคลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้มีมติเห็นชอบให้ออกประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการยกเลิกสัญญาค้ำประกันเงินกู้รายบุคคล และการปลดหนี้รายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ง่ายขึ้น และกองทุนมีโอกาสได้รับการชำระหนี้มากขึ้น
– การปลดหนี้รายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ใช้บังคับกับลูกหนี้ที่ทำสัญญายืมเงินในลักษณะลูกหนี้ร่วมและต้องได้รับความยินยอมจากลูกหนี้ในสัญญาทุกคน
– ลูกหนี้ที่ขอปลดหนี้รายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต้องชำระหนี้เงินต้น ดอกเบี้ยตามสัญญา ดอกเบี้ยผิดนัด และเบี้ยปรับ (ถ้ามี) ในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบให้ครบถ้วนเต็มจำนวน จึงจะทำเรื่องปลดหนี้รายบุคคลได้
– ผู้กู้ร่วมตามสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในลักษณะลูกหนี้ร่วม ที่ไม่ได้ขอปลดหนี้รายบุคคล ต้องยินยอมชำระหนี้ต้นเงิน ดอกเบี้ยตามสัญญา ดอกเบี้ยผิดนัด และเบี้ปรับ (ถ้ามี) ที่ยังคงเหลือร่วมกัน จนครบถ้วนเต็มจำนวน
– ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ประสงค์ขอปลดหนี้รายนบุคคล ยื่นคำขอปลดหนี้รายบุคคล ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอในพื้นที่ที่ลูกหนี้ทำสัญญา
2. การบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสกลนคร
– กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ให้มีผลการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระลดลงได้ร้อยละ 30 จากหนี้ที่เกินกำหนดชำระ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระ อำเภอเต่างย ดังนี้
– มีลูกหนี้คงเหลือ ณ วันที่ 22 กันยายน 2565 จำนวนเงิน 3,113,172.82 บาท
– หนี้เกินกำหนด จำนวน 445,368.10 บาท
– ร้อยละลดลงผลการบริหารจัดการหนี้ 0
3. จากมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอเต่างอย ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ให้ดำเนินการลูกหนี้เกินกำหนดชำระตามระเบียบ กฎหมาย โดย ให้สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ทำหนังสือแจ้งหนี้ส่งทางไปรษณีย์ถึงลูกหนี้ ครั้งที่ 1 จำนวน 13 กลุ่ม ซึ่งสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอได้ทำหนังสือแจ้งหนี้ส่งทางไปรษณีย์ถึงลูกหนี้ ครั้งที่ 1 แล้ว จำนวน 13 กลุ่ม ผลปรากฎดังนี้
– กลุ่มชำระหนี้ที่ค้างเกินกำหนดบางส่วน จำนวน 7 กลุ่ม เป็นเงิน 17,685 บาท
– กลุ่มชำระหนี้ที่ค้างเกินกำหนดทั้งหมด จำนวน 1 กลุ่ม เป็นเงิน 50,972 บาท
– มีกลุ่มที่ไม่ติดต่อเข้ามาเลย จำนวน 5 กลุ่ม ซึ่งมติที่ประชุมให้ทำให้รายงานแจ้งจังหวัดเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป
4. การพิจารณาให้ความเห็นโครงการเงินทุนหมุนเวียน 1 โครงการ คือ โครงการถักไม้กวาด ดอกหญ้าบ้านเต่างอย หมู่ที่ 1 ตำบลเต่างอย จำนวนเงินขอกู้ 200,000 บาท ผู้เสนอโครงการ นางเพชรมณี งอยภูธร ผู้ร่วมโครงการ 5 คน รวเป็น 6 คน สมาชิกกลุ่มเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสกลนครทุกคน ไม่มีหนี้ค้างชำระ เป็นผู้มีวินัยทางการเงิน เห็นควรสนับสนุนให้ได้รับเงินทุนมาประกอบอาชีพต่อไป
**************

#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#ขจัดความยากจน #ศจพ.อ.
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership
#UNFAO #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
**Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
***อำเภอเต่างอย***
**ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเต่างอย รายงาน**

(Visited 19 times, 1 visits today)