พช.เต่างอย ร่วมกิจกรรม เอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2565
เวลา 09.00 น.
*** สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ด้วยการเอามื้อสามัคคี เพื่อเรียนรู้หลักกสิกรรมธรรมชาติและการสร้างความมั่นคงทางอาหาร นำโดยนายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร
***นางสาวชบาไพร บุญจบ พัฒนาการอำเภอเต่างอย พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่าพัฒนาชุมชนอำเภอเต่างอย ผู้นำหมู่บ้าน กลุ่ม องค์กร และชาวบ้านเต่างอยเหนือ ได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ด้วยการเอามื้อสามัคคี เพื่อเรียนรู้หลักกสิกรรมธรรมชาติ และการสร้างความมั่นคงทางอาหาร นำโดยนายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ของนายพิเชษฐ์ นามวงศ์ชัย บ้านเต่างอยเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร สำหรับกิจกรรมที่ดำเนินการมีดังนี้
1. กิจกรรมปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ประกอบด้วยการขุดคลองไส้ไก่ รอบขอบบ่อในพื้นที่โคก หนอง นา และร่วมใจกันปลูกพืชกินได้ เช่น มะม่วง ลำไย มะนาว มะพร้าวน้ำหอม ฝรั่งกิมจู และกล้วยหอมทอง ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ฯ โคก หนอง นา เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ของการเป็นพื้นที่โคก หนอง นา บรรลุตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ
2. กิจกรรมการห่มดินและกิจกรรมแห้งชามน้ำชาม ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ โดยพัฒนาการจังหวัดสกลนคร ได้ทำการสาธิตวิธีการห่มดินและการทำแห้งชามน้ำชาม ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งชาวบ้านสนใจเรียนรู้อย่างดียิ่ง เพื่อนำกลับไปใชในพื้นที่ของตนเองต่อไป
~~~~~~*****~~~~~~
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
~~~~~~*****~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
***อำเภอเต่างอย***
**ทีมประชาสัมพันธ์ สพอ.เต่างอย…รายงาน**

(Visited 13 times, 1 visits today)