อำเภอเต่างอย : ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสกลนคร (คจพ.จ.) ครั้งที่ 3 /2565

วันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
**จังหวัดสกลนคร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสกลนคร (คจพ.จ.) ครั้งที่ 3 /2565 โดยมีนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุม
** ในการนี้ นายสุขสันติ วิเวก นายอำเภอเต่างอย ประธานคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัด ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ เต่างอย มอบหายให้ นางสาวชบาไพร บุญจบ พัฒนาการอำเภอเต่างอย เข้าร่วมประชุม
**นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสกลนคร นำเสนอรายละเอียดตัวชี้วัดสำคัญเร่งด่วนในการปฏิบัติราชการของ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมทั้งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้นำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ที่ได้ช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ปี งบประมาณ 2565 ให้ “อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน ” ตามตัวชี้วัด 5 มิติ ดังนี้
1. มิติด้านสุขภาพ : มีครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP จำนวน 1,371 ครัวเรือน นำเสนอโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
2. มิติด้านความเป็นอยู่ : มีครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP จำนวน 1,680 ครัวเรือน นำเสนอโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร
3. มิติด้านการศึกษา : มีครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP จำนวน 2,502 ครัวเรือน นำเสนอโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสกลนคร
4. มิติด้านรายได้ มีครัวเรือน เป้าหมาย TPMAP จำนวน 2,553 ครัวเรือน นำเสนอโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร, สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร, สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ,สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร และสำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร
5. มิติด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ : มีครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP จำนวน 21 ครัวเรือน นำเสนอโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร
***สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 จังหวัดสกลนคร จำนวนทั้งสิ้น 249,533 ครัวเรือน รายได้เฉลี่ย 71,117.61 บาท ต่อคนต่อปี ระดับความสุขเฉลี่ย 8.78 และตัวชี้วัด จปฐ. จำนวน 17 ตัวชี้วัด ตามระบบ TPMAP ตกเกณฑ์ทั้งสิ้น 384 ครัวเรือน

~~~~~~***********~~~~
#ขจัดความยากจนฯ
#ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
~~~~~~************~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**อำเภอเต่างอย**
***พช.เต่างอย***
**ทีมประชาสัมพันธ์ สพอ.เต่างอย…รายงาน**

(Visited 39 times, 1 visits today)