พช.เต่างอย : ร่วมประกวดกิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามโครงการ “คนสกลนครร่วมใจ ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก ปลูกใจ ต้านภัยโควิด 19”

วันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
**จังหวัดสกลนคร โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร จัดประกวดกิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามโครงการ “คนสกลนครร่วมใจ ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก ปลูกใจ ต้านภัยโควิด 19” โดยมีนายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประกวด
*** กิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามโครงการ “คนสกลนครร่วมใจ ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก ปลูกใจ ต้านภัยโควิด 19” เป็นการต่อยอดและขยายผลการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความยั่งยืน จังหวัดสกลนคร จึงจัดประกวดกิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามโครงการ “คนสกลนครร่วมใจ ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก ปลูกใจ ต้านภัยโควิด 19” ขึ้น จำนวน 5 ประเภท คือ 1.ครัวเรือนต้นแบบดีเด่น 2. หมู่บ้านต้นแบบดีเด่น 3. ผู้ส่งเสริมดีเด่น (นายอำเภอ,พัฒนาการอำเภอ,พัฒนากร) 4. ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 5. ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น (กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน)
** ในการนี้ นางสาวชบาไพร บุญจบ พัฒนาการอำเภอเต่างอย มอบหายให้ นางเพ็ญศรี คำเกาะ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน พร้อมด้วยนางสาวปิยะวรรณ บุญเรืองจักร ครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัวบ้านม่วงคำหมู่ที่ 4 ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย ซึ่งเป็นครัวเรือนต้นแบบดีเด่นระดับโซนอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
~~~~~~***********~~~~
#ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก ปลูกใจ
#ขจัดความยากจนฯ
#ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
~~~~~~************~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**อำเภอเต่างอย**
***พช.เต่างอย***

(Visited 15 times, 1 visits today)