เดือน: กันยายน 2565

อำเภอเต่างอย : ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสกลนคร (คจพ.จ.) ครั้งที่ 3 /2565

วันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องภูริท [...]

พช.เต่างอย : ร่วมประกวดกิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามโครงการ “คนสกลนครร่วมใจ ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก ปลูกใจ ต้านภัยโควิด 19”

วันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเทสรั [...]