พช.เต่างอย :- ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่  12  สิงหาคม  2565

07.00 น.

*** นายสุขสันติ  วิเวก  นายอำเภอเต่างอย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เขตอำเภอ เต่างอย แม่บ้านมหาดไทย องค์กรสตรีอำเภอเต่างอย และพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  MOU  พลังบวร นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ณ วัดบ้านบึงสา หมู่ที่ 3 ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร  ซึ่งมีการจัดกิจกรรมดังนี้

  • พิธีทางศาสนา ทำบุญตักบาตร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค ขนม นม แก่พระสงฆ์ จำนวน 14 รูป
  • MOU พลังบวร งานขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปสงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาส/ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย TPMAP ปี 2565 จำนวน 1 ราย คือ นางจอม ลาคำศรี  หมู่ที่ 3 ตำบลจันทร์เพ็ญ  อำเภอเต่างอย

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDay

#UNFAO

#GlobalSoilPartnership

***********************

** Change for Good**

**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**

**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**

**อำเภอเต่างอย**

****พช.เต่างอย****

**ทีมประชาสัมพันธ์ สพอ.เต่างอย…รายงาน**

(Visited 4 times, 1 visits today)