พช.เต่างอย : ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565

วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565
เวลา 09.00 น.
** สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเต่างอย จัดกิจกรรมนัดพบสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในเขตพื้นที่อำเภอเต่างอย ที่ได้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบบาทสตรี และมีหนี้เกินกำหนดชำระ ณ ห้องประชุมอำเภอเต่างอย ชั้น 2 อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร โดยมีนางสาวชบาไพร บุญจบ พัฒนาการอำเภอเต่างอย พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเต่างอย พบปะพูดคุยพร้อมมอบแนวทางและคำแนะในการบริหารหนี้ที่เกินกำหนดชำระแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดังนี้
1. ลูกหนี้ที่มีหนี้เกินกำหนดชำระ ขอให้ติดต่อประสานงานกับสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ เพื่อเข้าสู่มาตรการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ได้ชำระหนี้ง่ายขึ้นและกองทุนมีโอกาสได้รับการชำระหนี้มากขึ้นอันเป็นการรักษาประโยชน์ของทางราชการ ประกอบด้วย
1) ประกาศคณะกรรมการบริหารการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัด ตามสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2) ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัด กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 4) (การปรับโครงสร้างหนี้เพื่อให้ลูกหนี้สามารถชำระหนี้ได้ตามสัญญาเป็นรายเดือน)
3) ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการยกเลิกสัญญาค้ำประกันเงินกู้รายบุคคล และการปลดหนี้รายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
~~~~~***~~~~~~
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#ThaiWomenEmpowermentfunds
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
~~~~~~**~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**เต่างอย**
**ทีมประชาสัมพันธ์ สพอ.เต่างอย…รายงาน**

(Visited 3 times, 1 visits today)