พช.เต่างอย : รับการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนและภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565
เวลา 11.00 น.
** นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร ได้อบหมายให้นายสุระชาติ พรหมดิเรก ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร สนับสนุนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนและภารกิจสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเต่างอย โดยมีนางสาวชบาไพร บุญจบ พัฒนาการอำเภอเต่างอย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นำเสนอผลการขับเคลื่อนงาน ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการสร้างความรู้ความเข้าใจระบบบันทึกข้อมูลต่าง ๆ
***ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ได้แลกเปลี่ยนเรื่อนรู้และติดตามผลการดำเนินงาน ในประเด็น การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ TPMAP เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงาน และให้เกิดความต่อเนื่องในการช่วยเหลือประชาชนที่ตกเกณฑ์ให้สามารถ “อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน” ภายในเดือนกันยายน 2565 ตามแนวทางของจังหวัดสกลนคร และการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตามแนวทางของจังหวัดสกลนคร การขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ตามโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย”ความสุขสร้างได้ ด้วยใจอาสา” การดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้รูปแบบ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” และงานหัตถกรรม พร้อมทั้งมอบหมายให้นักวิชาการ แนะนำขั้นตอน วิธีการดำเนินงานในแต่ละเรื่องเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่
~~~~~***~~~~~~
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
~~~~~~**~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**

**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**เต่างอย**
**ทีมงาน สพอ.เต่างอย…รายงาน**

(Visited 8 times, 1 visits today)