เอามื้อสามัคคี ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ตามโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย”ความสุขสร้างได้ ด้วยใจอาสา” อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร)

วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565
เวลา 09.30 น.
** นางสาวชบาไพร บุญจบ พัฒนาการอำเภอเต่างอย  จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี  ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ตามโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย “ความสุขสร้างได้ ด้วยใจอาสา” ณ ศูนย์เรียนรู้
รูปแบบโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ของ นางสาวพัชรา หัวบุญสาร ซึ่งมีขนาดพื้นที่ 3 ไร่ บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
** อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร โดยศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลบึงทวาย จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี เพื่อขับเคลื่อนโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย “ความสุขสร้างได้ ด้วยใจอาสา” เพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชา และรวมพลังสร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชน ในรูปแบบจิตอาสา ทบทวนการดำเนินการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ การขุดคลองใส้ไก่ การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การห่มดิน แห้งชามน้ำชาม และร่วมกันปลูกหญ้าแองโกล่า โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าของแปลง และทีมครูพาทำ
** นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องแนวทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา การใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกไม้ 5 ระดับ ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง การห่มดิน แห้งชามน้ำชาม และการปลูกแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน หว่านนาหญ้าแฟงกอล่า เป็นหญ้าใช้สำหรับเป็นอาหารสัตว์ และร่วมกันถอดบทเรียนหลังจากกิจกรรมเอามื้อสามัคคี เพื่อแลกเปลี่ยนรู้กิจกรรมตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ ทั้งนี้ นายสุขสันติ วิเวก นายอำเภอเต่างอย และแม่บ้านมหาดไทย ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

** กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย : ความสุขสร้างได้ด้วยใจอาสา เนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยพระราชปณิธานขององค์ปฐมเสนาบดีของกระทรวงมหาดไทย กรมพระยาดำรงราชานุภาพ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” และการน้อมนำศาสตร์พระราชา ผสานภูมิปัญญา ท้องถิ่นและพลังทุนชุมชน ผู้นำกลุ่ม องค์กร และเครือข่ายการพัฒนาชุมชน รวมเป็นพลังสร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชน ในรูปแบบจิตอาสา กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดกิจกรรมในการขับเคลื่อนโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย : ความสุขสร้างได้ด้วยใจอาสา ประกอบด้วย ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เกิดความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ในการร่วมบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในหมู่บ้าน/ชุมชน และเกิดการขยายผล เครือข่ายการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ของคนในชุมชนอันนำไปสู่การพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
~~~~~~🌟~~~~~~
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#โคกหนองนา พช.
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
~~~~~~🌟~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีม สพอ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 6 times, 1 visits today)