พช.เต่างอย : ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ** ทีมพี่เลี้ยงตำบ [...]

อ่านต่อ

พช.เต่างอย : โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 13.40 น. ***** นางสาวชบาไพร [...]

อ่านต่อ

ชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ พช.เต่างอย : ร่วมพิธีปิดโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ***นางสาวชบาไพร บุ [...]

อ่านต่อ

พช.เต่างอย : สนับสนุนการขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ บ้านเต่างอย หมู่ที่ 1 ตำบลเต่า [...]

อ่านต่อ