โครงการ 9 ; 10 ปฏิบัติบูชา”สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น.
นางสาวชบาไพร บุญจบ พัฒนาการอำเภอเต่างอย พร้อมด้วยนายชิราพงษ์ กลิ่นพยอม
เจ้าพนักงานพัฒนา ชุมชนชำนาญงาน และนางเพ็ญศรี คำเกาะ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินหมู่บ้านต้นแบบตามโครงการ 9:10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด “ เพื่อพัฒนาชุมชน จังหวัดสกลนคร ในการลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นในการน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติตามโครงการ 9 ; 10 ปฏิบัติบูชาสืบสานรักษาต่อยอดเพื่อพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565 บ้านนาเลา หมู่ที่ 6 ตำบลบึงทวาย บ้านม่วงคำ หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาล และบ้านนางอย หมู่ที่ 4 ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร อำเภอเต่างอย มีหมู่บ้านผ่านการประเมินเพื่อจัดระดับการพัฒนาหมู่บ้านระดับอำเภอ และส่งเข้าประกวดระดับจังหวัด จำนวน 4 หมู่บ้าน แยกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
1.ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ บ้านนางอย หมู่ที่ 4 ตำบลเต่างอย
2. ด้านสังคม ได้แก่ บ้านนาเลา หมู่ที่ 6 ตำบลบึงทวาย
3. ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ บ้านม่วงคำ หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาล และบ้านโพนปลาโหล หมู่ที่ 5 ตำบลเต่างอย
****โครงการ 9 ; 10 ปฏิบัติบูชา”สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร เป็นโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย และสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด แนวพระราชดำริฯ รวมทั้งเป็นการปฏิบัติบูชา สืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สู่การปฏิบัติของประชาชน ตลอดจน ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติหมู่บ้านที่ได้นำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปประยุกต์ใช้ โดยจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นในการน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติในด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการจัดทำโครงการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริให้กับหมู่บ้านมีความโดดเด่นในการน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติ
***การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด
**เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565…Change for good ***
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#พัฒนาคือสร้างสรรค์
#หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
#โครงการ 9 ; 10 ปฏิบัติบูชา
#EBMN
#TPMAP
#โครงการ 9 ; 10 ปฏิบัติบูชา
***สพอ.เต่างอย***

(Visited 5 times, 1 visits today)