โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

พช.เต่างอย : ร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 น.
** นางสาวชบาไพร บุญจบ พัฒนาการอำเภอเต่างอย เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร เป็นหน่วยงานดำเนินการ โดยมีนายนายสุระชาติ พรหมดิเรก ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร บรรยายให้ความรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ณ ห้องภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น 2
** โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ให้กับบุคลากรในสังกัด เพื่อปรับฐานความคิดของบุคลากรในสังกัดเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับปรุงพัฒนา กระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเพื่อให้ข้าราชการในสังกัด ได้ทราบและเข้าใจถึงกระบวนการ การดำเนินการทางวินัยในกรณีที่มีการกล่าวหาว่าข้าราชการกระทำผิดวินัย กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ จำนวน 30 คน
********************************
#ITA
#พัฒนาชุมชนใสสะอาด
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
**Change for good**
**พช.เต่างอย***
**ทีม พช.เต่างอย…รายงาน**

(Visited 2 times, 1 visits today)