ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) จังหวัดสกลนคร

พช.เต่างอย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) จังหวัดสกลนคร
*** วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565
**เวลา 08.30 น.
***นางสาวชบาไพร บุญจบ พัฒนาการอำเภอเต่างอย มอบหมายให้ นางเพ็ญศรี คำเกาะ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลการพัฒนาตนเองของกลุ่มเป้าหมายฯ ต่อคณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) จังหวัดสกลนคร ณ ห้องภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร โดยมี นายประสาท ทัศคร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน
วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) เพื่อให้ผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนและชุมชน ใช้เป็นเครื่องมือสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองไปสู่ความเข้มแข็งและเพื่อให้ภาคีการพัฒนาใช้เป็นเครื่องมือเชื่อมประสานการทำงานการพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง
ประเภทของมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) มี 4 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 มาตรฐานผู้นำชุมชน
ประเภทที่ 2 มาตรฐานกลุ่ม/องค์กรชุมชน
ประเภทที่ 3 มาตรฐานเครือข่ายองค์กรชุมชน
ประเภทที่ 4 มาตรฐานชุมชน
*** อำเภอเต่างอย มีกลุ่มเป้าหมายสมัครเข้าร่วมการพัฒนาเพื่อรับการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ครบทั้ง 4 ประเภท ดังนี้
ประเภทชุมชน จำนวน 4 หน่วย คือ นายนิเวศ ชาภูคำ ,นางสาวสมหาย มุงคุณ นายวิชาญ มุงคุณ และนายทิศยอด งอยผาลา
ประเภทกลุ่ม/องค์กร จำนวน 2 หน่วย คือ กลุ่มทอผ้าย้อมครามนวัตวิถีบ้านม่วงคำ หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาล และ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคำข่า หมู่ที่ 2 ตำบลนาตาล
ประเภทเครือข่าย จำนวน 1 หน่วย คือ เครือข่าย กทบ.ตำบลนาตาล
ประเภทชุมชน จำนวน 1 หน่วย คือ บ้านคำข่า หมู่ที่ 3 ตำบลนาตาล
***ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)****
# เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for Good
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
# กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
# OTOP
# ผ้าไทยใสให้สนุก
# มาตรฐานการพัฒนาชุมชน
# สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเต่างอย
** Change for Good**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
** 📢ทีม พช.เต่างอย รายงาน*

(Visited 10 times, 1 visits today)