โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

พช.เต่างอย : ร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเม [...]

อ่านต่อ