ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกข่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อำเภอเต่างอย: ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกข่ [...]

อ่านต่อ