📣🐢อำเภอเต่างอย : ขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

📣🐢อำเภอเต่างอย : ขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุ [...]

อ่านต่อ

📣🐢 พช.เต่างอย ขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตพื้นที่ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

พช.เต่างอย ขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงว [...]

อ่านต่อ

📣🐢 ปฏิบัติการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  📣🐢 ปฏิบัติการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาค [...]

อ่านต่อ

📣🐢 ขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตพื้นที่ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

📣🐢 ขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย [...]

อ่านต่อ