📣 ได้ที่ ได้ที่ กองทุนแม่ของแผ่นดิน 🐢🥉

📣 ได้ที่ ได้ที่ กองทุนแม่ของแผ่นดิน 🐢🥉

เมื่อวันพุธ ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕
ตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านม่วงคำ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ได้เข้ารับรางวัลการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านม่วงคำ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การรับมอบรางวัลในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพลัง ความเข้มแข็ง ความสามัคคี ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ของคณะกรรมการและสมาชิก และเป็นการเชิดชูเกียรติสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนของแผ่นเดิน ต่อไป

ทั้งนี้ นางสาวชบาไพร บุญจบ พัฒนาการอำเภอเต่างอย พร้อมด้วย
นางเพ็ญศรี คำเกาะ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ได้เข้าร่วมการรับมอบรางวัลด้วย

สำหรับพิธีการรับมอบรางวัล ในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (Covid-๑๙) อย่างเคร่งครัด
#📣 ได้ที่ ได้ที่ กองทุนแม่ของแผ่นดิน 🐢🥉
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
Change for Good
#พระธาตุเต่างอยคู่บ้าน พญาเต่างอยคู่เมือง ลือเลื่องศรัทธาไกล ต้นยางใหญ่หลายร้อยปี โบราณคดีบึงสา ใบเสมานาตาล แหล่งเชี่ยวชาญด้านไม้กวาด อุทยานแห่งชาติภูผายล ถิ่นรวมพลเสรีไทย ไหลเรือไฟลำน้ำพุง
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**

(Visited 6 times, 1 visits today)