📣 พิธีมอบลายผ้าพระราชทาน

📣 พิธีมอบลายผ้าพระราชทาน

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕
อำเภอเต่างอย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเต่างอย นางสาวชบาไพร บุญจบ พัฒนาการอำเภอเต่างอย และนางเพ็ญศรี คำเกาะ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ได้จัดพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ณ หอประชุมอำเภอเต่างอย ได้มอบลายผ้าพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ให้กับตัวแทนกลุ่มทอผ้า ดังนี้
๑. วิสาหกิจชุมชนผ้าย้อมคราม-สีธรรมชาติกลุ่มแม่บ้านโพนปลาโหล
หมู่ที่ ๕ ตำบลเต่างอย
๒. กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดงหลวง หมู่ที่ ๗ ตำบลบึงทวาย
๓. กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านนาหลวง หมู่ที่ ๘ ตำบลจันทร์เพ็ญ
๔. กลุ่มทอผ้าย้อมครามนวัตวิถีบ้านม่วงคำ หมู่ที่ ๔ตำบลนาตาล
๕. กลุ่มสตรีทอผ้าสี่เขาลายดอกแก้วบ้านอ่างคำ หมูาที่ ๗ ตำบลนาตาล
๖. กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านอ่างคำ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาตาล
โดยมีนายสุขสันติ วิเวก นายอำเภอเต่างอย เป็นผู้มอบลายผ้าพระราชทาน ในครั้งนี้
การรับมอบลายผ้าพระราชทานนับว่าเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้ทรงพระราชทานลายผ้า “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาหัตกรรมไทย ให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน ต่อไป
สำหรับพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน ในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (Covid-๑๙) อย่างเคร่งครัด
#พิธีมอบลายผ้าพระราชทาน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
Change for Good
#พระธาตุเต่างอยคู่บ้าน พญาเต่างอยคู่เมือง ลือเลื่องศรัทธาไกล ต้นยางใหญ่หลายร้อยปี โบราณคดีบึงสา ใบเสมานาตาล แหล่งเชี่ยวชาญด้านไม้กวาด อุทยานแห่งชาติภูผายล ถิ่นรวมพลเสรีไทย ไหลเรือไฟลำน้ำพุง
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**

(Visited 15 times, 1 visits today)