📣 พร้อมแล้ว พร้อมแล้ว (จปฐ.) 📚📝

📣 พร้อมแล้ว พร้อมแล้ว (จปฐ.) 📚📝

เมื่อวันอังอาร ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕
อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. และส่งเอกสารการจัดเก็บข้อมูลข้อมูลจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเต่างอยตรวจความถูกต้องของข้อมูล เพื่อการเตรียมบันทึกข้อมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต่อไป

ทั้งนี้ เอกสารจัดเก็บข้อมูลจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่อาสาสมัครจัดเก็บได้นำส่งเรียบร้อยแล้ว คิดเป็น ๗๕ เปอร์เซ็นต์ ของครัวเรือนเป้าหมายการจัดเก็บ ปี 2565 จำนวน 6,303 ครัวเรือน

#📣พร้อมแล้ว พร้อมแล้ว จปฐ. 📚📝
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
Change for Good
#พระธาตุเต่างอยคู่บ้าน พญาเต่างอยคู่เมือง ลือเลื่องศรัทธาไกล ต้นยางใหญ่หลายร้อยปี โบราณคดีบึงสา ใบเสมานาตาล แหล่งเชี่ยวชาญด้านไม้กวาด อุทยานแห่งชาติภูผายล ถิ่นรวมพลเสรีไทย ไหลเรือไฟลำน้ำพุง
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรฒ**

(Visited 6 times, 1 visits today)