พิธีมอบโค 🐮

พิธีมอบโค 
 
เมื่อวันอังอาร ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕
อำเภอเต่างอย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเต่างอย ได้จัดพิธีมอบโค “โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ” ให้แก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ “โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ” บ้านนางอย หมู่ที่ ๔ ตำบลเต่างอย จำนวน ๒๗ ราย จำนวนโคแม่พันธ์ จำนวน ๒๗ ตัว ณ บริเวณคอกกักสัตว์ (ฟาร์มเลี้ยงสัตว์นายสมบูรณ์ งอยจันทร์ศรี) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีฐานะยากจน ได้มีโค-กระบือไว้ใช้แรงงาน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเป็นการช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง ทั้งยังเป็นการรักษาชีวิตโค-กระบือ ได้มีโอกาสขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น
 
ทั้งนี้ นางสาวชบาไพร บุญจบ พัฒนาการอำเภอเต่างอย และหัวหน้าส่วนราชการ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมกิจกรรม
เวลา ๐๙.๐๐ น. – นายใจเดี่ยว สิงหพล ปศุสัตว์อำเภอเต่างอย ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ต่อ นายภูวนัย เกิดมาลัย ปลัดอำเภอ (จพง.ปค ชำนาญการ) ประธานในพิธีมอบโค “โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ” ต่อมานายภูวนัย เกิดมาลัย ปลัดอำเภอ (จพง.ปค ชำนาญการ) ได้กล่าวเปิดงานพร้อมให้โอวาทแก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับมอบโค หลังจากนั้น ตัวแทนเกษตรกรผู้รับมอบโค นำกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ ต่อพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
– หัวหน้าส่วนราชการได้มอบโคแก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ “โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ” และร่วมถ่ายภาพการรับมอบโคในครั้งนี้
 
สำหรับพิธีมอบโคในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (Covid-๑๙) อย่างเคร่งครัด
#พิธีมอบโค 🐮
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
Change for Good
#พระธาตุเต่างอยคู่บ้าน พญาเต่างอยคู่เมือง ลือเลื่องศรัทธาไกล ต้นยางใหญ่หลายร้อยปี โบราณคดีบึงสา ใบเสมานาตาล แหล่งเชี่ยวชาญด้านไม้กวาด อุทยานแห่งชาติภูผายล ถิ่นรวมพลเสรีไทย ไหลเรือไฟลำน้ำพุง
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรฒ**
 
(Visited 60 times, 1 visits today)