📣🐢 การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕
ทีมขับเคลื่อนการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสกลนคร ได้ติดตามการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเต่างอย กลุ่มอาชีพที่มีหนี้ค้างชำระ จำนวน ๑๐ กลุ่ม เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงจากทีมขับเคลื่อนการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมธาตุเต่างอย ชั้น ๒ ที่ว่าอำเภอเต่างอย โดยมีนายสุรชาติ พรหมดิเรก ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร หัวหน้าทีม พร้อมด้วย
นางสาววิลาวัณย์ ศรีสมยา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวสุทธิลักษณ์ จิรารักษ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ทีมขับเคลื่อนการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
โดยมีนางสาวชบาไพร บุญจบ พัฒนาการอำเภอเต่างอย พร้อมด้วย
นางเพ็ญศรี คำเกาะ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นายชิราพงษ์ กลิ่นพยอม เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน และ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ทั้งนี้ ทีมขับเคลื่อนการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสกลนคร ได้ให้คำปรึกษาและแนวทางในการบริหารจัดการหนี้แก่ลูกหนี้ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุทำให้ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ตามสัญญา หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งทำให้ลูกหนี้ไม่สามารถประกอบอาชีพหรือมีรายได้ลดลงจนไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามสัญญา ให้แนวทางเพื่อให้ลูกหนี้สามารถวางแผนในการชำหนี้ได้และไม่เป็นภาระแก่ลูกหนี้ที่จะชำระหนี้คืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีภายในกรอบระยะเวลาที่ได้ตกลงกัน
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (Covid-๑๙) อย่างเคร่งครัด
#การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
Change for Good
#พระธาตุเต่างอยคู่บ้าน พญาเต่างอยคู่เมือง ลือเลื่องศรัทธาไกล ต้นยางใหญ่หลายร้อยปี โบราณคดีบึงสา ใบเสมานาตาล แหล่งเชี่ยวชาญด้านไม้กวาด อุทยานแห่งชาติภูผายล ถิ่นรวมพลเสรีไทย ไหลเรือไฟลำน้ำพุง
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
(Visited 1 times, 1 visits today)