📣🐢ประชุมควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.)

ประชุมควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.)
 
เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวชบาไพร บุญจบ พัฒนาการอำเภอเต่างอย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และกำนันทุกตำบล ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ในเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระธาตุเต่างอย ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอเต่างอย
โดยมีนายสุขสันติ วิเวก นายอำเภอเต่างอย เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
 
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (Covid-๑๙) อย่างเคร่งครัด
#ประชุมควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.)
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
Change for Good
#พระธาตุเต่างอยคู่บ้าน พญาเต่างอยคู่เมือง ลือเลื่องศรัทธาไกล ต้นยางใหญ่หลายร้อยปี โบราณคดีบึงสา ใบเสมานาตาล แหล่งเชี่ยวชาญด้านไม้กวาด อุทยานแห่งชาติภูผายล ถิ่นรวมพลเสรีไทย ไหลเรือไฟลำน้ำพุง
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
(Visited 5 times, 1 visits today)