🐢ประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดิน 🏆🥇

ประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดิน
เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านม่วงคำ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ได้เข้าร่วมประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้ต้อนรับคณะกรรมการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดสกลนคร ทั้ง ๗ ท่าน เพื่อทำการนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์ การขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านม่วงคำ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ทำร่วมกับชุมชน เพื่อการป้องกันยาเสพติดภายในชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านม่วงคำเป็นแกนนำหลักในการปฏิบัติงานตามพระปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประกวดกิจกรรมในครั้งนี้
ทั้งนี้ นายสุขสันติ วิเวก นายอำเภอเต่างอย พร้อมด้วย
นางสาวชบาไพร บุญจบ พัฒนาการอำเภอเต่างอย หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเต่างอย และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้
มีรายละเอียดการนำเสนองานต่อคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดสกลนคร ดังนี้
– ชมวีดิทัศน์การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านม่วงคำ
– นำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินเพิ่มเติม โดยนายเทิด กุลสอนนาน รองประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านม่วงคำ
– การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดสกลนคร และกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านม่วงคำ (ตอบคำถาม)
คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดสกลนคร ได้ให้คำแนะนำต่อกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านม่วงคำ คือ
๑. การหาเงินสมทบกองทุนแล้วบริหารเงินกองทุนให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนในเรื่องของการช่วยเหลือ ป้องกันคนในชุมชนในเรื่องยาเสพติด
๒. การประชุมภายในกองทุนประจำเดือนทุกเดือน
๓. การยึดเหนี่ยว ๓ ทุน ทุนศักดิ์สิทธิ์ ทุนศรัทธา ทุนปัญญาในการปฏิบัติ
๔. การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสำคัญเพื่อต้านยาเสพติด
– คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดสกลนคร เดินชมนิทรรศการการทำงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านม่วงคำ และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
การประกวดครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน แก่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน และเพื่อพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน
สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (Covid-๑๙) อย่างเคร่งครัด
#ประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดิน
Change for Good
#พระธาตุเต่างอยคู่บ้าน พญาเต่างอยคู่เมือง ลือเลื่องศรัทธาไกล ต้นยางใหญ่หลายร้อยปี โบราณคดีบึงสา ใบเสมานาตาล แหล่งเชี่ยวชาญด้านไม้กวาด อุทยานแห่งชาติภูผายล ถิ่นรวมพลเสรีไทย ไหลเรือไฟลำน้ำพุง
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
(Visited 21 times, 1 visits today)