📣”เกษตรปลอดการเผา” (ZERO BURN) 🚜

📣”เกษตรปลอดการเผา” (ZERO BURN) 🚜

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวชบาไพร บุญจบ พัฒนาการอำเภอเต่างอย พร้อมด้วย
นายสิทธิพงษ์ สงกาผัน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมโครงการ “เกษตรปลอดการเผา” (ZERO BURN) ณ บ้านโคกงอย หมู่ที่ ๓ ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นางจุรีรันต์ เทพอาสน์ เป็นประธานในครั้งนี้
โครงการ “เกษตรปลอดการเผา” มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. การรณรงค์ลดการเผาตอซังข้าว อ้อย เพื่อการไม่ทำลายหน้าดินและการลดมลพิษที่มีผลเสียขึ้นสู่ชั้นบรรยาการ
๒. การรณรงค์การไถกลบตอซังข้าว อ้อย เพื่อการบำรุงหน้าดินและการย่อยสลายของวัชพืชให้เกิดจุลินทรีย์ทำให้ดินมีคุณภาพ

สำหรับการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (Covid-๑๙) อย่างเคร่งครัด
#📣”เกษตรปลอดการเผา” (ZERO BURN) 🚜
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
Change for Good
#พระธาตุเต่างอยคู่บ้าน พญาเต่างอยคู่เมือง ลือเลื่องศรัทธาไกล ต้นยางใหญ่หลายร้อยปี โบราณคดีบึงสา ใบเสมานาตาล แหล่งเชี่ยวชาญด้านไม้กวาด อุทยานแห่งชาติภูผายล ถิ่นรวมพลเสรีไทย ไหลเรือไฟลำน้ำพุง
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**

(Visited 29 times, 1 visits today)