รับรองครัวเรือนปลอดภัย 🚭💯 กองทุนแม่ของแผ่นดิน

รับรองครัวเรือนปลอดภัย 🚭💯 กองทุนแม่ของแผ่นดิน
เมื่อวันอังคาร ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕
คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านม่วงคำ จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ ที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านม่วงคำ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาตาล เพื่อให้ความเห็นในการรับรองครัวเรือนที่ปลอดภัยจากยาเสพติด จำนวน ๓๐ ครัวเรือน การรับรองครัวเรือนในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าเป็นครัวเรือนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 💯เปอร์เซนต์ โดยนางสาวชบาไพร บุญจบ พัฒนาการอำเภอเต่างอย พร้อมด้วย นางเพ็ญศรี คำเกาะ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน และ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ได้เข้าร่วมการรับรองครัวเรือนในครั้งนี้
สำหรับการดำเนินการประชุมในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (Covid-๑๙) อย่างเคร่งครัด
#รับรองครัวเรือนปลอดภัย 🚭💯 กองทุนแม่ของแผ่นดิน
Change for Good
#พระธาตุเต่างอยคู่บ้าน พญาเต่างอยคู่เมือง ลือเลื่องศรัทธาไกล ต้นยางใหญ่หลายร้อยปี โบราณคดีบึงสา ใบเสมานาตาล แหล่งเชี่ยวชาญด้านไม้กวาด อุทยานแห่งชาติภูผายล ถิ่นรวมพลเสรีไทย ไหลเรือไฟลำน้ำพุง
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
(Visited 52 times, 1 visits today)