กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านม่วงคำ 👸

กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านม่วงคำ 👸
เมื่อวันพุธ ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕
คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านม่วงคำ ได้ซักซ้อมพิธีการมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดยาเสพติด ณ ที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านม่วงคำ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาตาล เพื่อให้ทุกคนที่เข้าร่วมพิธีในวันจริงนั้นได้รู้แนวทางการปฏิบัติให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยนางสาวชบาไพร บุญจบ พัฒนาการอำเภอเต่างอย พร้อมด้วย นางเพ็ญศรี คำเกาะ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน และ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ได้เข้าร่วมการซักซ้อมพิธีในครั้งนี้ เพื่อความเรียบร้อยและถูกต้องตามขั้นตอนของพิธีการมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดยาเสพติด
สำหรับการดำเนินการซักซ้อมในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (Covid-๑๙) อย่างเคร่งครัด
Change for Good
#พระธาตุเต่างอยคู่บ้าน พญาเต่างอยคู่เมือง ลือเลื่องศรัทธาไกล ต้นยางใหญ่หลายร้อยปี โบราณคดีบึงสา ใบเสมานาตาล แหล่งเชี่ยวชาญด้านไม้กวาด อุทยานแห่งชาติภูผายล ถิ่นรวมพลเสรีไทย ไหลเรือไฟลำน้ำพุง
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
(Visited 25 times, 1 visits today)