📣เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเต่างอย🤝 🏘

📣เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเต่างอย🤝 🏘
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
⏰ ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. นางสาวชบาไพร บุญจบ พัฒนาการอำเภอเต่างอย ได้เข้าร่วม “กิจกรรมเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเต่างอย” ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเต่างอย โดยมีนายสุขสันติ วิเวก นายอำเภอเต่างอย เป็นประธานเปิดพิธีในครั้งนี้ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเต่างอย จัดตั้งขึ้นเพื่อการให้บริการสวัสดิการสังคมอย่างเป็นรูปธรรม และให้สามารถพึ่งพิงอาศัยซึ่งกันและกันและให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) อย่างเคร่งครัด
#📣เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเต่างอย🤝 🏘
Change for Good
#พระธาตุเต่างอยคู่บ้าน พญาเต่างอยคู่เมือง ลือเลื่องศรัทธาไกล ต้นยางใหญ่หลายร้อยปี โบราณคดีบึงสา ใบเสมานาตาล แหล่งเชี่ยวชาญด้านไม้กวาด อุทยานแห่งชาติภูผายล ถิ่นรวมพลเสรีไทย ไหลเรือไฟลำน้ำพุง
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรร**
(Visited 34 times, 1 visits today)