📣ประชุมคณะกรรมพัฒนาสตรีอำเภอ 👩 (กพสอ.) เต่างอย

📣ประชุมคณะกรรมพัฒนาสตรีอำเภอ 👩 (กพสอ.) เต่างอย
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
⏰ 10.00 – 12.00 น. คณะคณะกรรมพัฒนาสตรี อำเภอเต่างอย ได้จัดประชุม ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเต่างอย โดยมี ดร.วารุณี งอยผาลา สมาชิกสภาจังหวัดสกลนคร เขตอำเภอเต่างอย เป็นประธานในการประชุม นางสาวชบาไพร บุญจบพัฒนาการอำเภอเต่างอย พร้อมด้วยนางเพ็ญศรี คำเกาะ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดการประชุม
ดังต่อไปนี้
๑. การดำเนินงานวันสตรีสากล
๒. การดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดสกลนคร ประเภทเงินอุดหนุน โครงการ “สตรีอำเภอเต่างอย ต่อยอดอนุรักษ์สืบสาน พัฒนาลายผ้าไทย”
๓. การประกวดลายผ้าย้อมครามจังหวัดสกลนคร
๔. การมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญาฯ”
สำหรับการดำเนินการประชุมในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) อย่างเคร่งครัด
#📣ประชุมคณะกรรมพัฒนาสตรีอำเภอ 👩 (กพสอ.) เต่างอย
Change for Good
#พระธาตุเต่างอยคู่บ้าน พญาเต่างอยคู่เมือง ลือเลื่องศรัทธาไกล ต้นยางใหญ่หลายร้อยปี โบราณคดีบึงสา ใบเสมานาตาล แหล่งเชี่ยวชาญด้านไม้กวาด อุทยานแห่งชาติภูผายล ถิ่นรวมพลเสรีไทย ไหลเรือไฟลำน้ำพุง
*สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรร*
(Visited 12 times, 1 visits today)