🚭เดินรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด🚭

🚭เดินรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด🚭
เมื่อวันพุธ ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านม่วงคำ ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน (TO BE NUMBER ONE) บ้านม่วงคำ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย ร่วมกับคณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จุดเริ่มต้นการเดินรณรงค์เริ่มจากสนามโรงเรียน และเดินรอบหมู่บ้านม่วงคำ การเดินรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด ในครั้งนี้มีวัตถุเพื่อ ๑. การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๒. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน ๓. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ทั้งนี้ นางสาวชบาไพร บุญจบ พัฒนาการอำเภอเต่างอย พร้อมด้วย
นางเพ็ญศรี คำเกาะ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นายสิทธิพงษ์ สงกาผัน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน
ได้เข้าร่วมเดินรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด🚭 ในครั้งนี้ด้วย
สำหรับการเดินรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด🚭 ครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (Covid-๑๙) อย่างเคร่งครัด
#🚭รณรงค์หมู่บ้านปลอดยาเสพติด🚭
Change for Good
#พระธาตุเต่างอยคู่บ้าน พญาเต่างอยคู่เมือง ลือเลื่องศรัทธาไกล ต้นยางใหญ่หลายร้อยปี โบราณคดีบึงสา ใบเสมานาตาล แหล่งเชี่ยวชาญด้านไม้กวาด อุทยานแห่งชาติภูผายล ถิ่นรวมพลเสรีไทย ไหลเรือไฟลำน้ำพุง
*สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรร*
(Visited 43 times, 1 visits today)